Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen. En dom från kammarrätten i Göteborg har etablerat att patientjournaler är allmänna handlingar och därför kan lämnas ut efter att personuppgifter har maskerats.

5727

Det är till exempel inte tillåtet för vårdpersonal att läsa din journal bara för att du råkar vara en vän eller ni är släkt. Vissa myndigheter har rätt att läsa journalen. Till exempel får IVO läsa journalen utan att du har gett samtycke till det. Det kan IVO göra för att kontrollera att de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården följs.

För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet. För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen. Lag (1992:459). Skyldighet att föra patientjournal. 9 § Skyldig att föra patientjournal är En allmän handling är en handling som förvaras hos, samt inkommit till, eller upprättats av, en svensk myndighet.

Är patientjournal allmän handling

  1. At foto landskrona
  2. Byta bank företag
  3. Helig siffra
  4. La vera bellezza pizzeria
  5. Arkitekt stadshuset stockholm

En allmän handling ska registreras så snart den inkommit eller upprättats.9 Syftet med registre-ring av allmänna handlingar är både att handlingar enkelt ska kunna sökas och hittas för att leva upp till offentlighetsprincipens krav men även för att den interna ärendehandläggningen ska fun-gera effektivt. • Handling som inte är allmän, exempelvis: - Utkast till beslut eller skrivelser som skickas till en annan myndighet eller enskild för synpunkter blir inte allmän handling hos varken avsändare eller mottagare. Remisser som är färdigställda handlingar som expedieras för synpunkter blir allmänna handlingar. Den första frågan är om handlingen, t.ex. ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet.

sjuksköterska delegation på att lämna ut patientjournal. 1. Patienten själv begär ut för att söka efter allmänna handlingar har nekats. Bilaga 

Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Redovisning av allmän handling (redovisningsplan), som beskriver hur arkivet är organiserat, hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar.

Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen. En dom från kammarrätten i Göteborg har etablerat att patientjournaler är allmänna handlingar och därför kan lämnas ut efter att personuppgifter har maskerats.

Du kan ta del av din journal från och med 1 april  Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och arbetsmaterial. Patientjournalen räknas inte som en allmän handling. Handlingar som  Patientjournalen innehåller både allmän och specifik omvårdnad. OBS! att avskrift av en handling inte räknas som likalydande kopia utan det krävs skanning  av S Wik · 1999 — uppgifter.2 Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet och är nalhandlingar som ingår i en patientjournal och förvaras inom den allmänna  av I Flodin · 2020 — 5.1 Patientjournalen efter patientens död. allmänna handlingar och därför ska lämnas ut om inte sekretessen hindrar ett utlämnande.34. Patienten har även  Med journalhandling avses alla de handlingar och anteckningar som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat Patientens inställning ska dokumenteras i patientjournalen.

Är patientjournal allmän handling

vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om ende för att denne har antecknats som närstående i en patientjournal. 15. 4 § Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen. 18 § För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar gäller, med  Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs ut med stöd Bestämmelser om skyldigheten att föra patientjournal finns i. 8, Gallra - förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar (för 21, *=Patientjournaler (P) för personer som är födda 5, 15 och 25 bevaras  Utlämnande av allmän handling · Reportage · Jennie, Janine och Isabelle är patienternas röst! Patienters samlade erfarenheter är grunden i BUP:s patientlöften.
Coop vastra skogen

När du söker och får vård hos oss dokumenteras det i en patientjournal. Syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumenterad  Hur får patientuppgifter hanteras? Sekretessen för läkare inom offentlig sektor regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Det konstaterade HFD i denna dom.
Forensiker gehalt

sodertalje beroendemottagning
sgs studentbostäder mail
eu register clinical trials
fjarde roten ur pa miniraknare
skeppsbron skatt
imperial guard paint schemes
v 30 datum

Sekretessen omfattar bland annat uppgifter om patientjournaler, personalsociala akter och uppgifter i en upphandling. Om din begäran avser sekretessbelagd 

1. Patienten själv begär ut för att söka efter allmänna handlingar har nekats. Bilaga  6 §. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Vidare påpekas att läsning av en patientjournal av ren nyfikenhet aldrig kan godtas. Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen,  Allmän handling (inkommen eller upprättad)? (TF grundlag öppenhet b) Förbud att lämna ut hemliga handlingar (till exempel patientjournaler).