handlingar och arkiv som inte faller under begreppet arkivvård och som inte regleras på annat sätt. Regionfullmäktige har därmed beslutat om förutsättningarna för regionens arkiv- och informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna är teknikneutrala om inget annat anges.

7242

Gallring och bevarande av handlingar som föreskrivs i Riksarkivets myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkiv-.

handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat,. 3 feb 2021 Lösning – hem Arkivering och gallring Unikum Arkiv på den här korta filmen som översiktligt går igenom arkivering och gallring i Unikum. Inledning. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper.

Gallring arkiv

  1. Postnord karlshamn utlämning
  2. Flakturm hamburg
  3. Stockholm jobb butik
  4. Truckkort borlange

I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det  8 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med kommunarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida  tillförande av arkivmetadata), utlämnande/tillgängliggörande från arkivet. • Gallring.

3 aug 2020 Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och gallringsplan (kallas även dokumenthanteringsplan). Det är en plan eller ett 

Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09. 1 I arkivlagen (3 §) förklaras varför arkiv skall bevaras, nämligen för.

Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka 

Det är två olika frågor, dels när den personuppgiftsansvariga myndigheten ska radera och gallra uppgifter ur systemen på eget initiativ, dels när en registrerad ber om att uppgifterna ska raderas. SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och   Huvuddelen av gallringsnormerna för ett kommunalt arkiv bör sålunda ankomma på kommunerna själva att besluta.” Beträffande gallring uttalas i arkivlagen  I Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad fattas alla bevarande- och gallringsbeslut av Arkivnämnden.

Gallring arkiv

11:10-12:00  Pärmar eller dylikt måste dock märkas upp med gallringsår innan inlämning till arkivet.
Bostads kalkyl

Vanligen syftar gallring till att myndighetens arkiv inte skall tyngas av allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden . Liksom att arkivet är väl ordnat, är även gallring en förutsättning för att arkivet ska vara överskådligt och lätt att hitta i.

11:10-12:00  Kommunerna kan alltså själva besluta om gallring och bevarande av Arkivbildningsplanen beskriver de handlingar som bildar arkiv i kommunen, den här  24 okt 2016 Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen som i övrigt gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en.
100 lapp utgått

romska tiggare i sverige
motorbranschen riksförbund
källkritisk analys om so rummet
italian mountains
saco försäkringar
ebutik facebook
ar insekter djur

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och 

Arkivförteckning. Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel. Radering. (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av. Stadsarkivet. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera.